Jak czytać opracowanie

Opracowanie jest napisane możliwie skrótowo, aby zamiast 1800 stron arkusza Word nie miała 3600 stron. Dlatego zostało użytych kilka skrótów, które w każdym akcie znaczą to samo.
Najważniejszymi skrótami w opracowaniu są:

(20) – nawias i liczba w nawiasie oznaczają wiek – jeżeli zmarł Jan Mikulski w wieku 50 lat – to zamiast to pisać zapisano zmarł Jan Mikulski (50), wziął ślub Piotr Makulec (23), urodził się Józef Piesiewicz, rodz.: Józef (34) i Marianna Wągrodzka (29)

– rodz:. oznacza, że po tym skrócie wymienieni będą rodzice

– par. – oznacza parafię

– oj. niewiadomy – oznacza, że ojciec niewiadomy

– (?) oznacza, że prawdopodobnie, powodem tego znaku jest albo wątpliwość co do danych albo brak części danych i wymaga to dalszej mikro analizy

-[…] – oznacza, że brakuje fragmentu tekstu lub tekst jest na zgięciu stron tudzież jest nieczytelny